Biografia prasowa  

 

Zasłużony pracownik  Zarządu Głównego PZN

          

Pamięci Czesława Radeja  

 

Z grona najbardziej zasłużonych działaczy Polskiego Związku Niewidomych odszedł znów na zawsze człowiek, który wiele lat swego życia poświęcił niewidomym w naszym kraju. W dniu 10 października zmarł Czesław Radej.   

Nie należał on do tych działaczy, których nazwiska często pojawiały się na łamach czasopism brajlowskich lub głośne były na zjazdach krajowych naszego Związku. Znali Go jednak wszyscy ci, którzy w trudnych, powojennych warunkach lat pięćdziesiątych tworzyli naszą organizację w jej obecnym kształcie. Czuli Jego serdeczną, ojcowską troskę o rozwój wojewódzkich placówek PZN pierwsi ich organizatorzy.  

Czesław Radej był najbliższym współpracownikiem majora Leona Wrzoska - przewodniczącego naszej organizacji w latach pięćdziesiątych i pracował razem z nim od pierwszych dni powstania Związku.   

Urodził się w roku 1902 na Lubelszczyźnie. Do wybuchu wojny w 1939 roku pracował jak urzędnik w spółdzielczych instytucjach rolniczych na tamtejszym terenie.  W latach okupacji uczestniczył w lewicowym ruchu podziemnym. Był członkiem Fabrycznego Komitetu PPR przy Spółdzielczej Grupie Technicznej w Warszawie i członkiem Komitetu Pomocy Jeńcom Radzieckim.   

Po wyzwoleniu Czesław Radej pracował w państwowym aparacie kontroli gospodarki.   

Pierwszy krajowy zjazd delegatów PZN powołał Go do władz centralnych Związku. Do roku 1957 Czesław Radej był członkiem Prezydium Zarządu Głównego, pełniąc w nim funkcję skarbnika. Jego ogromniej pracowitości, zapobiegliwości i gospodarności zawdzięczać należy, że w trudnym okresie gospodarczym dla całego kraju budżet Związku wzrastał systematycznie z roku na rok, a fundusze na budowę i wyposażenie naszego gmachu przy ulicy Konwiktorskiej były pieczołowicie gromadzone. Przez wiele lat był ofiarnym działaczem Głównej Komisji Rewizyjnej PZN, gdzie wykazał się wielką troską o usprawnienie aparatu finansowego Związku. Oprócz pracy społecznej w PZN, Czesław Radej brał czynny udział w działalności Zjednoczonego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów jako członek Prezydium oraz w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, gdzie pełnił odpowiedzialną funkcję w komicji rewizyjnej tej organizacji. Dzięki swej  dobroci i szlachetności,    Czesław Radej zaskarbił sobie  wśród  pracowników Związku   ogromny autorytet i szacunek. Wielkim uznaniem, przyjaźnią i szacunkiem  cieszył się w Swym środowisku w miejscu zamieszkania.   

Za swą działalność społeczną Czesław Radej otrzymał wiele odznaczeń, a wśród nich -   

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Honorową Odznakę PZN.   

Żegnamy Czesława Radeja z głębokim żalem, jako wielkiego przyjaciela niewidomych, człowieka prawego i dobrego, prawdziwego społecznika o wielkim, czułym sercu. Pozostanie na długo w pamięci naszej Jego imię i za wzór będzie nam służyć Jego oddanie się dobru człowieka.   

Cześć Jego pamięci!  

       Pochodnia  Listopad grudzień 1974