Mgr Tomasz Lidke. Następną osobą, która zasługuje na naszą pamięć jest mgr Tomasz Lidke (1914-1974). Był prawnikiem z wykształcenia, lecz całe swoje życie zawodowe poświęcił się sprawie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia inwalidów. Można go uznać za pierwszego po II wojnie światowej organizatora  rehabilitacji zawodowej w naszym kraju. Przez całe swoje życie zawodowe zajmował kierownicze stanowiska w administracji państwowej, będąc odpowiedzialny za rozwój tej dziedziny. Zaraz po wojnie zaczął pracować w Głównym Urzędzie Inwalidzkim, który z czasem przekształcił się w Departament Produktywizacji Inwalidów,

a następnie w Departament Rehabilitacji Zawodowej w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych. Od 1946 r. do 1958 r. kierował nim mgr Zygmunt Lancmański, a następnie mgr Tomasz Lidke. To dzięki niemu powstały odpowiednie służby na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, które zaczęły zajmować się w terenie zapewnieniem inwalidom odpowiedniego przygotowania do pracy, a następnie zatrudnienia. Do zasług Dyrektora Lidke należy również organizowanie w różnych miejscowościach na terenach naszego kraju  początkowo krótkoterminowych kursów szkolenia zawodowego, a następnie zakładów szkolenia inwalidów. Dzięki temu inwalidzi 

pozyskiwali kwalifikacje zawodowe, które pozwalały im podejmować pracę nie tylko w spółdzielniach inwalidów, lecz równie w zwykłych zakładach pracy na otwartym rynku. Po jego śmierci jego stanowisko zajął mgr Ludwik Kęmpiński. Jak już wspomniano w 1960 r. Departament Rehabilitacji Zawodowej został przeniesiony do Ministerstwa Zdrowia Opieki Społecznej i włączony do Departamentu Rehabilitacji, obejmujący rehabilitację leczniczą i zawodową. W Departamencie tym pełnił funkcję wicedyrektora odpowiedzialnego za sprawy zawodowe inwalidów. Stawisko te pełnił do swojej śmierci w 1974 r. Konferencja zorganizowana w 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, dotycząca rehabilitacji inwalidów ze wsi, była poświęcona pamięci i oddania hołdu Dyrektorowi Lidke.

We wstępie do publikacji pokoferencyjnej czytamy: Mgr Tomasz Lidke pozostanie w naszej pamięci jako człowiek szczególnie zasłużony dla rehabilitacji w Polsce i krajach demokracji ludowej. Cechowała go prostota, głęboka wiara w człowieka i stała gotowość niesienia pomocy innym. W swej pracy zawodowej dużo uwagi poświęcał m.in. osobom trwale upośledzonym na zdrowiu, mieszkającym na wsi.   Właśnie na ten temat wygłosił referaty na konferencjach w Niemieckiej Republice Demokratycznej i na Węgrzech.  

   Tadeusz Majewski